Harmonogram stavebních prací

Harmonogram průběhu výstavby

  • předání a převzetí staveniště stavební firmou zápisem do stavebního deníku
  • zařízení staveniště, zemní práce a zhotovení základové desky
  • výstavba nosných konstrukcí obvodových stěn a příček
  • dokončení hrubé stavby, střešní konstrukce a střešní krytina
  • řemeslné práce - dodávka oken, vstupních dveří, tepelné izolace a vnitřní rozvody instalací
  • topný systém, vnitřní dokončení stěn, podlah
  • předání rodinného domu na základě předávacího protokolu a zápisu do stavebního deníku.
  • předávací protokol se záznamem stavu spotřeby elektřiny a voda v průběhu výstavby (pokud hradí stavební firma)
  • Stavební deník s druhými kopiemi listů je předán také Vám. Tento se použije v pokračování zápisu případných vad a reklamací. Stavební firma si ponechává třetí kopii ze stavebního deníku.

Kolaudace rodinného domu

 

Podání žádosti o kolaudaci můžete provést po předání, ale můžete i provést již při 75 procentech hotové výstavby, ale je nutné mít ke kolaudačnímu řízení všechny revizní, zprávy o tlakových zkouškách, geometrické zaměření stavby a stavba musí v době kolaudace splňovat bezpečnostní podmínky. Což znamená, pokud v domě je schodiště do patra či podkroví, musí být schodiště opatřeno zábradlím apod.

Pokud byly provedeny nějaké změny v průběhu výstavby oproti původnímu projektu, musíte ke kolaudačnímu řízení předložit aktuální plány se zakreslenými změnami - Změny stavby před jejím dokončením.