Parcela a možné zdroje hluku

Věnujte zvýšenou pozornost při koupi parcely na možné zdroje okolního hluku. Od prvního 1. 12. 2015 vešla v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Tato novela pro Vás jako stavebníky rodinných domů může při nést značné finanční zatížení. Jelikož stavební zákon nařizuje Vám jako stavebníkovi zajistit správu hygienické stanice, která může požadovat "Měření hluku". Za toto měření počítejte s částkou kolem 20.000,- Kč plus DPH.

 

Dříve se protihlukové studie prováděly u výstavby rodinných domů, které byly v přilehlé oblasti železničních tratí.

 

Dnes jsou tyto nároky kladeny i na objekty v blízkosti silničních komunikacích a to třeba i komunikací III. tříd anebo i výrobních provozoven, které mohou být také zdrojem hluku.

 

Stavebníkovi tak může být uloženo, že protihlukové opatření provede na vlastní náklady. Tím zbavuje této povinnosti vlastníka komunikace či železniční trati a přenáší jej na Vás jako stavebníky. 

 

Pokud k této situaci dojde, jste povinni splnit všechny kritéria včetně závazku výstavba protihlukových opatření, jinak Vám nebude vydáno povolení na výstavbu rodinného domu.

 

Tento stav se vztahuje i na budoucí plánované komunikace či drážní trati v blízkosti pozemku pro výstavbu. Proto je nutné ještě před koupí parcely důkladně prověřit na stavebním úřadě územně plánovací dokumentaci v lokalitě, kde zamýšlíte pozemek koupit a zároveň prověřte, zda v budoucnu nejdou navrženy zatím nerealizované záměry, které mohou být zdrojem hluku.

 

V krajním případě se může stát, že vynaložené investice Vás vyčerpají natolik a upustíte od stavebního záměru, ikdyž jste koupili pozemek vhodný ke stavbě rodinného domu.

 

Je nutné Vás upozornit i na to, že měření hluku není možné od listopadu do února. Příslušná krajská hygienická správa tak nebude moci vydat závazné stanovisko o měření hluku. Tím se prodlužuje vyřízení stavební ohlášky či stavebního povolení, obzvláště v případě pokud například čerpáte hypotéku.

Bohužel není jasně stanoveno v jakém případě a za jakých okolností bude hygienická stanice či stavební úřad požadovat výše uvedené.

Bude tedy záležet na rozhodnutí konkrétního úředníka, jak situaci vyhodnotí.

Již v projektu rodinného domu by měl projektant vyhodnotit, zda se stavba nachází v hlukově zatížené oblasti.

Otázkou však zůstává, zda úředník krajské hygienické stanice jeho závěry v projektové dokumentaci vezme v potaz či nikoli.

 

Závěrem:

Vypracování měření hluku a případně vypracování protihlukové studie musí ze zákona provádět autorizovaná osoba, která může navrhnout odpovídající protihluková opatření.